EEA Project „Geothermal energy – a basis for low-emission space heating, improving living conditions and sustainable development – pre-feasibility studies for selected areas in Poland” – Proposed / Draft Agenda of:
T.1. Study Visit to Poland and Opening Conference

 

Projekt EOG: Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce”
Program roboczy:
D.1. Wizyty studyjnej w Polsce i Konferencji otwierającej

 

Task 1. Study visit to Poland
Działanie 1. Wizyta studyjna w Polsce

 

Dates: 17 – 23 September 2017

 

Planned program in brief: Project opening conference; Kick-off-meeting of Project partners; getting acquinted and assessment of potential for geothermal district heating in selected areas - cities in Poland - Konstantynów Łódzki, Poddębice, Sochaczew, Lądek Zdrój; Collecting comprehensive information to develop pre-feasibility studies on geothermal energy uses foer space heating and other purpose, effective energy management; establishing contacting.

 

Program planowany w skrócie: konferencja inaugurująca Projekt; otwierające spotkanie robocze partnerów ;poznanie i ocena potencjału dla geotermalnego ciepłownictwa c.o. w wybranych obszarach - miastach w Polsce – Konstantynowie Łódzkim, Poddębicach, Sochaczewie, Lądku Zdróju; zebranie wszechstronnych informacji do opracowania wstępnych studiów możliwości wykorzystania geotermii w systemach grzewczych i do in. celów, efektywnego gospodarowania energią; nawiązanie kontaktów.

 

Participants: representatives of partners from Norway, Iceland, EGEC, Poland, towns, experts, quests and observers (invited representatives of the Ministry of Environment, Ministry of Energy, Ministry for Development, NFEP&WM, Norwegian, Icelandic officials)

 

Uczestnicy: przedstawiciele partnerów z Norwegii, Islandii, EGEC, Polski, miast, eksperci
oraz obserwatorzy (zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Energii, Rozwoju, NFOŚiGW, oficjalni przedstawiciele Norwegii i Islandii, itp.)

 

Number of participants / Liczba uczestników:

 

Polish side/ Strona polska: 30 prs/osoby
Norwegian side CMR / Strona partnera z Norwegii CMR: 4 prs/ osoby
Icelandic side NEA/ Strona partnera z Islandii: 4 prs/osoby
EGEC / Strona partnera EGEC: 1 prs/osoba

 

(Project opening Conference is expected to be attended by ca. 50 prs – Project partners and invited quests)
Przewiduje się, że w Konferencji otwierającej Projekt weźmie udział ok. 50 osób – przedstawicieli partnerów
i zaproszonych gości)
.

 

Dzień/Day Działanie/Activity
1
sun
17 Sep
Arrivals of foreign Project partners to Warszawa  Airport. Transfer to Łódź City
Przyloty partnerów zagranicznych do Warszawy. Przejazdy do Łodzi. Przyjazdy partnerów polskich
Overnight / Nocleg – Łódź (Holiday Inn Hotel, Piotrkowska Str. 229/231)
2
Mon
18 Sep
Venue – conference room in Holiday Inn Hotel, Piotrkowska 229/231 Str.
10.00 – 16.15 Opening Conference: 10.00 – 16.15
Konferencja 10.00 - 16.15
Detailed Conference program: separate table below
Szczegółowy program konferencji: w oddzielnej tabeli
16.45 – 18.15 Kick off Meeting of Project partners (acc. to separate agenda)
Spotkanie inauguracyjne partnerów (zgodnie z odrębnym programem)
19.30 – 22.00 Project dinner (Anatewka Restaurant.)
Kolacja dla partnerów Projektu (Restauracja Anatewka, ul. 6 Sierpnia 2
)
Overnight / Nocleg – Łódź
3
Tue
19 Sep
 • Drive to Konstantynow Łódzki
 • Visiting some space heating installations in Łódź in Konstatynow Łódzki
 • Working meeting on Konstantynow Łódźki project site  and plans to use geothermal energy for heating and other uses
 • Lunch break
 • Drive to Poddębice
 • Visiting geothermal installations and planned further development places in Poddębice
 • Working meeting on Poddębice Project site
 • Dinner
 • Drive back to Łódź
 • Przejazd do Konstantynowa Łódzkiego
 • Wizytacje w obiektach ciepłowniczego systemu c.o.
 • Spotkanie robocze dot. obecnego systemu c.o. i planów wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie c.o. i in.
 • Przerwa na lunch
 • Przejazd do Poddębic
 • Wizytacja instalacji geotermalnego systemu c.o. i obiektów planowanych do zasilania energią geotermalną
 • Spotkanie robocze dot. planów dalszego rozwoju wykorzystania geotermii w Poddebicach
 • Kolacja
 • Przejazd do Łodzi
Overnight / Nocleg – Łódź
4
Wed
20 Sep
 • Drive to Sochaczew project site
 • Working meeting on Sochaczew project site (in Żelazowa Wola near Sochaczew – place of Frederic Chopin’s birth)
 • Lunch
 • Visitingspace heating installations in Sochaczew
 • Cultural event and dinner (Żelazowa Wola)
 • Drive back to Łódź
 • Przejazd do Sochaczewa
 • Spotkanie robocze dot. obecnego systemu c.o. i planów wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie c.o. i in. (Żelazowa Wola k/Sochaczewa)
 • Przerwa na lunch
 • Wizytacja instalacji geotermalnego systemu c.o. i obiektów planowanych do zasilania energią geotermalną
 • Program kulturalny i kolacja (Żelazowa Wola)
 • Przejazd do Łodzi
Overnight / Nocleg – Łódź
5
Thu
21 Sep
 • Check out from hotel
 • Drive to Lądek Zdrój (short stop to see some sites on the way to seeBełchatów brown coal mine supplying the biggest brown coal-based power plant in the world (5240 MWe))
 • Check in: hotel „Zamek na Skale” (Trzebieszowice near Lądek)
 • Light snacks
 • Drive to Lądek Zdrój
 • Workshop – lecture on geological, hydrogeothermal conditions, geothermal water exploitation and use in Lądek Zdrój area. Visiting some geothermal facilities in Lądek Zdrój
 • Drive to hotel
 • Dinner
 • Wymeldowanie z hotelu
 • Przejazd do Lądka Zdróju (krótki postój po drodze – kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w Bełchatowiezasilającego największą na świecie elektrowniębazującą na węglu brunatnym (5240 MWe))
 • Zameldowanie w hotelu Zamek na Skale (Trzebieszowice k. Lądka Zdroju)
 • Podwieczorek
 • Przejazd do Lądka Zdroju
 • Warsztaty – sesja wykładowadot. warunków geologicznych, hydrogeotermalnych, eksploatacji i wykorzystaniawód geotermalnych w obszarzeLądka Zdroju. Wizytacje niektórych obiektów geotermalnych w Lądku Zdroju
 • Powrót dohotelu
 • Kolacja
Overnight / Nocleg – Lądek Zdrój
6
Fri
22 Sep
 • Visiting geothermal facilities, heating installations and other places of interest in Lądek Zdrój
 • Lunch break
 • Working meeting on Lądek Zdrój project site
 • Summary of study visit to Poland, discussion on further activities
 • Dinner
 • Wizytacje obiektów geotermalnych, instalacji ciepłowniczych, innych obiektów i instalacji w zakresie zainteresowania
 • Projektuw Lądku Zdroju
 • Przerwa na lunch
 • Spotkanie robocze dot. obecnego systemuc.o. i planów wykorzystania energii geotermalnej w Lądku Zdroju
  dla celów ciepłownictwai in.
 • Podsumowanie wizyty studyjnej w Polsce, dyskusja i ustalenia dot. dalszych prac Projektu
 • Kolacja
Overnight / Nocleg – Lądek Zdrój
7
Sat
23 Sep
 • Final discussion and agreements on further Project works based on Study visit
 • Departures of Polish partners
 • Transfer from Lądek Zdrój to Airports (Wrocław, Katowice, Kraków)
 • Departures of foreign and Polish Project partners
 • Końcowa dyskusja i ustalenia dot. dalszych prac Projektu na podstawie wizyty studyjnej
 • Wyjazdy polskich uczestników wizyty studyjnej
 • Transfery z Lądka Zdroju na lotniska (Wrocław, Katowice lub Kraków; opcjonalnie. Niektóre wyloty możliwe także 24 września w zależności od optymalnego rozkładu lotów, co będzie wiadome w terminie późniejszym)
 • Wyloty z Polski partnerów zagranicznych, wyjazdy partnerów polskich

* * *

Opening Conference, 18 September, 2017 – planned program
Konferencja otwierająca, 18 września 2017 – planowany program


Date: 18 September 2017, Conference room in Holiday Inn Hotel, Łódź, Piotrkowska 229/231 Str.

 

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
Conference opening, speeches by invited quests
10.20 – 10.40 Cele i działania Projektu EOG – wprowadzenie (B. Kępińska, IGSMiE PAN)
Objectiives and activities of EEA Project – introduction (B. Kępińska, MEERI PAS)
10.40 – 11.30 Wody i energia geotermalna dla ciepłownictwa w Polsce – perspektywa Ministerstwa Środowiska (M. Mazurowski – z-ca Dyrektora, Ministerstwo Środowiska DGiKG)
Geothermal waters and energy for space heating in Poland – the Ministry of Environment perspective (M. Mazurowski – deputy Director, Ministry of Environment, DG&GC)Wsparcie finansowe rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce ze środków krajowych i zagranicznych (R. Wójcik – z-ca Prezesa NFOŚiGW)
Financial support for geothermal space heating development in Poland by state and foreign funds (R. Wójcik – deputy President, NFEP&WM)
11.30 – 12.00 Geotermia w pracach partnerów Projektu – informacje ze strony CMR, OS, EGECIGSMiE PAN, AGH WGGiOŚ WWNiG, PWr
Geothermal energy in Project partners’ works – information by CMR, OS, EGEC, MEERI PAS, AGH UST, WUST /4 – 5 minutes max/1 partner/
12.00 – 12.50 Przerwa na lunch / Lunch break
12.50  – 14.10 Przegląd stanu i perspektyw rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Europie i krajach partnerów Projektu:
Europa (T. Garabetian – EGEC), Norwegia (U. Dar – CMR AS/Sweco Norway), Islandia (B. Petursson, H. Tulinius, O.P. Einarsson, F.K. Danielsson –OS), Polska (B. Kępińska – IGSMiE PAN)
A review of geothermal heating and development prospects in Europe and Project partner countries:
Europe (T. Garabetian – EGEC), Norway (U. Dar – CMR AS /Sweco Norway), Iceland (B. Petursson, H. Tulinius, O.P. Eirnarsson, F.K. Danielsson – OS), Poland (B. Kępińska – MEERI PAS)  - max 20’/1 partner
14.10 – 15.30 Plany rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w wybranych miastach i rola Projektu EOG  – informacje ze strony przedstawicieli miast i współpracujących instytucji:
- Konstantynów Łódzki (H. Brzyszcz – Burmistrz, T. Sadzyński – Prezes, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.),
- Poddębice (P. Sęczkowski – Burmistrz, A. Karska – Prezes, A. Peraj – Wiceprezes, Geotermia Poddębice Sp. z o.o.),
- Sochaczew (P. Osiecki – Burmistrz),
- Lądek Zdrój (R. Kaczmarczyk – Burmistrz),
- Lądek Zdrój cz. 2 wygłoszona przez PWr.
Plans of geothermal heating development in selected towns and role of the EEA Project – information by representatives of towns and cooperating institutions:
- Konstantynów (H. Brzyszcz – Mayor, T. Sadzyński – Chairman, Municipal Enterprise Konstantynów Łódzki Ltd),
- Poddębice (P. Sęczkowski – Mayor, A. Karska – Chairman, A. Peraj – deputy Chairman, Geotermia Poddębice Ltd),
- Sochaczew (P. Osiecki – Mayor),
- Lądek Zdrój (R. Kaczmarczyk – Mayor).
15.30 – 15.45 Cele i zakres wizyt w miastach perspektywicznych dla ciepłownictwa geotermalnego (W. Bujakowski – IGSMiE PAN)
Objectives and scope of visits in towns prospective for geothermal heating (W. Bujakowski – MEERI PAS)
15.45 – 15.55 Informacja o komplementarnym Projekcie EOG „Geothermal4PL” (G. Ryżyński, lider WP4 Projektu – PIG-PIB)
Information on complementary EEA Project ”Geothermal4PL” (G. Ryżyński, WP4 leader – PGI-NRI)
15.55 – 16.15 Dyskusja końcowa, informacja o następnych działaniach Projektu
Final disscussion, information on next Project’s activities
16.15 Zakończenie Konferencji / Conference closure


 

19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017

Study visit to Norway

9 - 13 October

 

Task 2. Study visit to Norway
Działanie 2. Wizyta studyjna w Norwegii

 

Dates: 9 – 13 October 2017

 

Planned program in brief: Monday 9 October, 2017 (Bergen Airport, Flesland, Norway) 22:50 Pickup by bus at the airport. Transport to the Thon Hotel Orion, Bradbenken 3, 5003 Bergen. Tuesday 10 October (SWECO, FANTOFT - Bergen Norway) - Seminar (Poland, Iceland, EGEC, Norway). Wednesday 11 October, 2017 Bergen Norway Site Visits. Thursday 12 October, 2017 Fantoft, Bergen Norway Site Visits, project meetings.

 

 

Monday 9 October, 2017 (Bergen Airport, Flesland, Norway)
22:50 Pickup by bus at the airport. Transport to the Thon Hotel Orion, Bradbenken 3, 5003 Bergen
Tuesday 10 October (SWECO, FANTOFT - Bergen Norway) - Seminar (Poland, Iceland, EGEC, Norway)
09:30 Welcome (CMR, Bergen municipality)
Sweco Norway - designs of energy efficient buildings and neighborhoods Jon Viking Thunes,
Chief Sustainability Officer
10:00 Presentations of project partners (5 min per partners) Mineral and Energy Economy Research Institute , Polish Academy of Science ( MEERI PAS), AGH University -Wroclaw University, Orkustofnun, EGEC, NTNU,
10:30 Overview of the EEA Project GeoHeatPol Including presentation of the four selected sites Konstantynow, Poddebice, Sochaczew and Ladek, Prof. Beata Kępińska Meeri PAS
11:00 Coffee Break
11:15 Action plan climate and energy for Bergen municipality to be confirmed
11:35 Aquifer Thermal Energy Storage and direct use of groundwater for heating - Norwegian experience
Dr. Randi K. Ramstad, NTNU
11:55 Zero Emission Neighborhoods Kari Sørnes, SINTEF
12:15
12:35
National energy strategies of Poland and Norway - priorities, challenges, and potential fields of cooperation Lidia Puka
13:30 Large heat pump installations, Dr. Usman Dar Sweco
13:50 NN
14:10 Borehole Thermal Energy Storage: deeper - hotter Dr. Kirsti Midttømme CMR
14:30 Lyseparken project
14:50 Coffee Break
15:10 Geothermal drilling
15:30 Distributed fiber optic technology - potential monitoring opportunities for geothermal applications
Dr Peter J. Thomas CMR
15:50 Discussions and summary
19:00 Dinner at 26th North Bergen, Bryggen 47, 5003 Bergen
Wednesday 11 October, 2017 (Bergen Norway) - Site Visits
09:00 Western Norway University of Applied Sciences, Kronstad
12:00 Lunch
13:30 Høyteknologisenteret University of Bergen,
19:00 Dinner at Matbørsen, Vågsallmenningen 1, 5014 Bergen
Thursday 12 October, 2017 (Fantoft, Bergen Norway) - Site Visits, project meeting
09:00 Sweco Fantoft, site visit
10:30 CMR , Fantoft, IM meetings
13:30 Concert at Troldhaugen, (Edvard Griegs house)
19:00 Dinner at Nøsteboden, Nøstegaten 32, 5010 Bergen

Study visit to Iceland

2 – 6 October

 

Task 3. Study visit to Iceland
Działanie 3. Wizyta studyjna w Islandii

 

Dates: 2 – 6 October 2017

 

Planned program in brief: working meeting, getting acquaintanted with good practices of geothermal district heating and establishing contacts between representatives of project partners aimed at cooperation within the Project and the possibility of future bilateral cooperation and projects. Visiting selected facilities geothermal district heating and other installations; Establishing contacts; Gathering information for the purpose of implementing the Project.

 

Participants: representatives of Polish partners, towns, experts, EGEC, NEA (organiser), observers (costs of observers not included into Project budget)

 

Flights – Polish group:

Arrival to Keflavik: 2.10.2017, 19:50 (flight from Katowice/Poland 17:15, Wizzair).

Departure from Keflavik: 6.10.2017, 20:30 (flight to Katowice, Wizzair /arrival to Katowice 07.10.2017, 02:45)

 

Date Time Name Focus Location / contacts
2 Oct. Monday 20:10 Arrival to Iceland To Hotel Klettur By bus Kristinn Jóhennesson
3 Oct. Tuesday 08:30 Departure from hotel to OS By bus National Energy Authority Grensásvegi 9
09:00 OS and EEA Grants Activity, Deputy Director General Jónas Ketilsson EEA Grants – the role of OS OS –Víðgelmir
09:30 View from the Polish Delegation Ministry of Environment Polish Geothermal Agenda 2014 -2021 OS –Víðgelmir
10:00 EEA Grants Process Ministry for Foreign Affairs Iceland, Hrund Hafsteinsdóttir Counsellor EEA Grant Programme

2014 – 2021

OS –Víðgelmir
10:30 Málfríður Ómarsdóttir Editor of UNU GTP ­Environmental Specialist Lúðvík Georgsson Director UNU Activity of United Nation University Geothermal Program Tour around UNU OS –Víðgelmir
11:30 Lunch break OS OS
12:45 Baldur Pétursson, Manager International Projects & PR, OS Geothermal - Poland Icelandic - cooperation OS –Víðgelmir
12:55 Dr. Sc. Beata Kępińska MEERI PAS, Poland Geothermal options in Poland
13:15 Geothermal Cluster in Iceland, Viðar Helgason Cluster possibilities
13:30 10 min sharp -various presentations from companies Key elements of each company
13:40 Verkís
13:50 Mannvit
14:00 Efla
14:10 Alvarr
14:20 Jarðboranir
14:30 Matís - Geothermal and food
14:40 Sölufélag Garðyrkjumanna
14:50 HR
15:00 Orf Líftækni
15:15 HR
15:25 - 16:30 Coffee, Networking
16:00 - 16:30 Working group meeting Main partners OS
16:30 Back to hotel By bus
17:45 From Hotel to glacier By bus
18:00 Glaciers and Ice Cave By bus
19:00 Dinner Út í bláinn restaurant
21:00 Back to hotel By bus Hotel Klettur
4 Oct. Wednesd. 8:00 Departure from Hotel By bus
08:15 - 09:00 District Heating – Municipality Seltjarnarnes Small district heating system Hitaveita Seltjarnar. Austurströnd 2 Gísli
09:30 - 10:00 Snow meting -Tradarkot Oskar Verkis
10:15 - 11:15 Reykjavík Energy OR Einar Gunnlaugsson Resource Manager Control room Reykjavik District Heating Orkuveithúsið Olof Snæholm
11:30 - 12:00 Hellisheiðarvirkjun Departure from Hellisheidi Geothermal Power Plant and Heat Location Hellisheiði
12:30 Lunch break Hotel Örk Hveragerði
14:20 Friðheimar – Reykholt, Biskupstungum Geothermal in Agriculture 29 persons
15:00 Geysir Golden Circle
16:00 Gullfoss Golden Circle
18:00 Arrival at Reykjavik Hotel Klettur
20:00 Dinner
5 Oct Thursday 08:30 Departure from Hotel By bus
09:00 - 09:30 Lambhagi – Greenhous agricultur Hafberg Þorisson Reyk.
09:45 - 10:15 Landsvirkjun National Power Compan
11:00 - 11:30 11:30 - 11:45 11:50 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00 16:00 Reykjanes Resource Park HS Orka presentation Stolt Sea Farm Iceland Fish farming Blue Lagoon cosmetics and health -presentation Launch Blue lagoon Blue lagoon – Spa Back to Reykjavik End of program that da Ásdís Gíslason mail Ólafur Arnarson / Hjörleifur mail Blue Lagoon Magnea Guðmundsdóttir, PR Director, mail Hotel Klettur
6 Oct Friday
09:30 Working meeting Main Partners / taxi OS Afhellir
11:30 Launch OS End of formal program
16:00 Departure from Hotel to Kef. By bus Keflavik Airport

Projekt EOG „ Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia
i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce”, GeoHeatPol
Konferencja podsumowująca – 24.10.2017, Ministerstwo Środowiska, Warszawa,  ul. Wawelska 52/54
Planowany program

 

EEA Project „Geothermal energy – a basis for low-emission space heating, improving living conditions
and sustainable development – pre-feasibility studies for selected areas in Poland”, GeoHeatPol  
Summary Conference24 October 2017, Ministry of Environment, Warszawa, Wawelska 52/54 Str.
Planned a
genda

 

 

24.10.2017 r.
09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10:00 – 10:15 Conference opening / Rozpoczęcie Konferencji
10:15 – 11:00
Speeches by representatives of Ministries of Environment, Energy, Development, NFEP&WM on initiatives, measures and strategies for geothermal heating in Poland
Press briefing / conference (tbd)
Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Energii, Rozwoju, NFOŚiGW dot. podejmowanych działań, sposobów wsparcia i strategii rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce
Briefing prasowy (do potw.)
Session presenting the EEA Project results (speakers: representatives of Project partners, tbd)
Sesja prezentująca wyniki Projektu (prelegenci: przedstawiciele partnerów Projektu)
11:00 –11:30
Projekt EOG GeoHeatPol – główne rezultaty
11:30 – 11:50
Geotermal4Pl – main outcomes of complementary EEA Project Geotermal4PL ( Project representative)
11:50 – 12:40 Lunch / Lunch
12:40 – 13:00
Polska centralna – warunki geologiczno-złożowe dla ciepłownictwa geotermalnego w świetle uaktualnionego stanu rozpoznania
13:00 – 15:00
Pre-feasibility studies of geothermal energy uses for heating in selected towns and pilot project proposals:
- Konstantynów Łódzki, Poddębice, Sochaczew, Lądek Zdrój.
Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w wybranych miastach i propozycje projektów pilotowych:
- Konstantynów Łódzki, Poddębice, Sochaczew, Lądek Zdrój.
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
Pompy ciepła w geotermalnych systemach grzewczych i magazynowanie ciepła
15:40 – 16:10
Rekomendacje niezbędnych narzędzi ekonomicznych dla trwałego rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce:
Fundusz Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego, inne propozycje
16:10 – 16:30
Proposals for comprehensive actions aimed at wider geothermal heating development in Poland
Propozycje kompleksowych działań dla rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce
16:30 – 16:50
16:50 – 17:15 Summary disscussion / Dyskusja podsumowująca
17:15 Conference closure / Zakończenie Konferencji


~ 20.00  –  Dinner for Project Partners and quests (Hotel Campanile / Golden Tulip, Towarowa 2 Str. )/ Kolacja dla partnerów Projektu i  gości (Hotel Campanile / Golden Tulip,  ul Towarowa 2)

 

25 October 2017: Final Project partners’ meeting  (conference room Hotel Campanile/Golden Tulip, Towarowa Str.)
25.10. 2017: Końcowe spotkanie robocze partnerów Projektu (sala konferencyjna hotelu Campanile/Golden Tulip, ul. Towarowa)

 

Szczegóły programu mogą ulec niewielkim zmianom. Wersja aktualna będzie dostępna na stronie internetowej Projektu